Vedtægter

Posteret af Kagesen april 1, 2017 in Nyheder
Postér thumbnail

Foreningsvedtægter for eSport Odder.

1. Foreningens navn og hjemsted –
Foreningens navn er  eSport Odder

2. Foreningens formål –

Foreningens formål er at tilbyde sociale aktiviteter og konkurrencer i forbindelse med eSport for  herigennem at fremme interessen for denne aktivitet samt udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund.

3. Betingelser for medlemskab –

Som medlemmer af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

4. Kontingent –

Til drift af foreningens formål betales et halvårligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingent er forfaldent to gange årligt.

Ved manglende betaling af kontingent, kan medlemmer udelukkes fra foreningens aktiviteter, og mister stemmeretten til generalforsamlingen.

5. Regnskab og revision –

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent/referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant.
  8. Eventuelt.

8. Stemmeret og afstemning

Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.

Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

10. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af bestyrelsen.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen eSport Odder tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eSport Odder forpligtelser.

Foreningen eSport Odder, må ikke optage kredit der ikke kan gives til foreningen alene ud fra at henvise til foreningens formål, vedtægter og almindelige omdømme. Foreningens medlemmer, eller bestyrelse må ikke påtage sig personlig kaution for foreningens forpligtelser

11. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Lige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Den valgte bestyrelse fordeler selv bestyrelsesposterne, Medieansvarlig, Sekretær/Næstformand, kasserer. Dobbeltroller kan forekomme, dog kan formanden kun være formand.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

12. Foreningens ophør

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud fonden Ørting.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 21.03.2017